Polish (PL)
Danish (Danmark)
German (Germany)
English (en-GB)
Polish (PL)

Zawiadomienie o regatach

1. Termin i miejsce regat

Regaty zostaną rozegrane w dniach: 5-9.06.2024 na akwenie Morza Bałtyckiego. Odbędzie się jeden wyścig długi w ramach Regat o Puchar Gryfa Pomorskiego oraz dodatkowo jeden wyścig krótki  dla jachtów biorących udział w Morskich Żeglarskich Mistrzostwach Polski załóg dwuosobowych (MŻMP DH). Start wyścigu krótkie-go (ok. 1 godziny) w dniu 6.06.2024 o godzinie 1000, a start do wyścigu głównego tego samego dnia o godzinie 1200 w okolicach wejścia do portu Świnoujście. Trasa regat wyścigu głównego, to ok. 300 mil morskich. Po starcie, okrążenie prawą burtą znaku kardynalnego południowego w pozycji 55o14.147’N, 12o48.058’, okrążenie archipelagu wysp Christianso prawą burtą i powrót na metę usytuowaną w pobliżu wejścia do portu Świno-ujście. Szczegóły trasy, lokalizacji startu i mety zostaną podane w Instrukcji Żeglugi.


2. Organizator

Organizatorem regat jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski, z siedzibą
w Szczecinie przy  ulicy Dworcowej 19.


3. Przepisy i Warunki uczestnictwa

W regatach obowiązywać będą: Przepisy Regatowe Żeglarstwa 2021-2024, Offshore Special Regulations z włączeniami/zmianami, Przepisy ORC oraz IMS, Przepisy KWR,MPZZM 1972 (COLREG), Zasady Organizacji Regat Żeglarskich PZŻ, Regulamin Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski, Instrukcja Żeglugi, Zawiadomienie o Regatach oraz Komunikaty Organizatora. Regaty po-siadać będą licencję PZŻ

W regatach mogą brać udział jachty z pełną załogą. Za pełna załogę uznaje się załogę składającą się z co najmniej dwóch osób. Jachty biorące udział w regatach muszą być jachtami morskimi o długości (LOA) od 25 do 59 stóp. Wymogi wyposażenia jachtów odnośnie bezpieczeństwa, bazować będą na przepisach WS OSR Category 3 monohull z tratwą, a szczegółowa lista obowiązkowego wyposażenia będzie opublikowana w osobnym komunikacie. Wszystkie jachty mogą zostać poddane kontroli przed startem, celem sprawdzenia obowiązkowego wyposażenia. W przypadku niespełnienia minimalnych wymogów wyposażenia (lista kontrolna) jacht nie zostanie dopuszczony do regat, a wpisowe nie będzie zwrócone.  Świadectwo pomiarowe ORC musí być́ wystawione nie później, niż 3.06.2023 i po tej dacie nie może być zmieniane do czasu zakończenia regat.


Dla jachtów biorących udział MŻMP DH lista startowa zostanie ogłoszona dnia 29.05.2024. Wystartować mogą tylko jachty z załogą dwuosobową posiadające świadectwo pomiarowe ORC International wystawione nie później niż̇ 22.05.2024, które po tej dacie nie może być zmieniane do chwili ukończenia ostatniego wyścigu. Kapitan jachtu poprzez start w regatach oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i potwierdza, że on sam, załoga i jacht są zdolni do pełnomorskiej żeglugi.


Ze względów bezpieczeństwa, jachty są zobowiązane do używania nadajnika AIS w trybie widoczności (nada-wania) przez cały czas trwania wyścigu.


4. Klasyfikacja

4.1 Jachty będą klasyfikowane w jednej z czterech grup:

1) Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski załóg dwu-osobowych (ORC) - wymagane świadectwo pomiarowe ORC International,
2) ORC – Puchar Gryfa -wymagane świadectwo pomiarowe ORC International lub ORC Club,
3) KWR - wymagane świadectwo pomiarowe KWR,
4) Open - nie wymagane świadectwo pomiarowe.
4.2 Jachty w grupie MŻMP DH zostaną sklasyfikowane, jeśli będzie minimum 5 jednostek, natomiast w pozostałych grupach, jeśli będą minimum 3 jednostki.


5. Wpisowe

Opłata wpisowa do regat wynosi 400 zł od jachtu plus 120 zł od każdego członka załogi. Powinna zostać wniesiona na konto ZOZŻ  - PEKAO SA 82124038131111000043756940, do dnia 5.05.2024, podając w tytule „Puchar Gryfa – nazwa jachtu”. Opłata wpisowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku nie wystartowania lub wycofania się jachtu z wyścigu. Nie ma możliwości przekazania wpisowego na inny jacht.


6. Tracking

Jachty biorące udział w regatach będą miały, udostępnione przez Organizatora, urządzenia do rejestracji przebytej drogi – Tracking. Startujący są zobowiązani do pobrania, umieszczenia na jachcie i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem w czasie trwania regat, urządzeń do trackingu. Wraz ze zgłoszeniem do regat startujący przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za ew. zniszczenie, uszkodzenie lub niezwrócenie urządzenia do trackingu na czas. Odpowiedzialność materialna wy-nosi 2000 PLN w przypadku zniszczenia lub niezwrócenia urządzenia z powodu jego utraty.


7. Zgłoszenia

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 5.05.2024,  po-przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie regat www.regatygryfa.pl
Podczas zgłoszenia należy mieć przygotowane:
- kopię ubezpieczenia OC,
- amatorską licencja kapitana jachtu

Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą, niż 1.500.000,- EURO na okres obejmujący czas regat.


8. Program regat

5.06.2024 (środa) Świnoujście g. 1600 – przybycie uczestników, weryfikacja zgłoszeń do regat, pomiary, weryfikacja świadectw pomiarowych, odprawa kapitanów.
6.06.2024 (czwartek) Świnoujście godz. 0830 – otwarcie regat
6.06.2024 (czwartek) Świnoujście godz. 1000 – start do wyścigu (ok. 1 godziny)
6.06.2024 (czwartek) Świnoujście godz. 1200 - start do wyścigu (ok. 300Nm)
9.06.2024 (niedziela) Świnoujście godz. 1200 – zamkniecie mety
Jesień 2024 (dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym): Uroczyste zakończenie regat


9. Punktacja

9.1 Regaty uznaje się za rozegrane, jeżeli odbędzie się wy-ścig długi.
9.2 Stosowany będzie system małych punktów.
9.3 W klasyfikacji, wyniki wyścigu długiego zostaną przemnożone przez współczynnik 1,3.
9.4 Preferowaną metodą liczenia wyników w grupach jachtów posiadających świadectwo pomiarowe ORC będzie PCS all purpose. Ostateczna decyzja o stosowanej metodzie liczenia ogłoszona będzie komunikatem przed startem regat.
9.5 Wyniki w grupie KWR będą obliczane na podstawie skorygowanego czasu przebycia trasy.
9.6 Wyniki w grupie OPEN będą obliczane na podstawie rzeczywistego czasu przebycia trasy.


10. Instrukcja żeglugi

Instrukcja Żeglugi będzie dostępna podczas zgłaszania jednostek w biurze regat, oraz przesłana na podany w głoszeniu adres e-mail.


11. Nagrody

1. Przechodni, historyczny Puchar Regat dla zwycięzcy klasyfikacji generalnej ORC.
2. Medale dla zwycięzców Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski załóg dwuosobowych
3. Pozostałe puchary i nagrody, oddzielnym komunikatem Organizatora.


12. Zastrzeżenie odpowiedzialności.

Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodników lub ich jacht. Kapitan jest odpowiedzialny za wyposażenie jachtu zgodnie z przepisami i wymaganiami regat.


13. Prawo do wykorzystania wizerunku, RODO.

Zgłaszając się do regat, każdy uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku przez organizatorów i sponsorów imprezy (na zdjęciach, filmach i innych produkcjach). Na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachodnio-pomorski Okręgowy Związek Żeglarski, w celach związanych z organizacją regat.


14. Osoby do kontaktu
1 Grzegorz Dobies  +48 695355225, gdobies@zozz.org


15. Poglądowa mapka trasy regat